Kommunikationsplan Brf Riksby

Hej grannar!
Vid årsstämman den 28 november beslutade föreningen att styrelsen skulle ta fram en kommunikationsplan. Vid styrelsemötet den 4 mars beslutade styrelsen att verka för att genomföra samtliga punkter i denna kommunikationsplan.
Kommunikation om styrelsemöten:
• Styrelsen offentliggör när den har sina möten på föreningens hemsida med god framförhållning.
• Styrelsen publicerar senast två veckor efter styrelsemötet på hemsidan ett referat av vad styrelsen diskuterade vid varje möte.

Löpande kommunikation från styrelsen om aktuella frågor:
• Kommunikation via nyhetsbrev: Styrelsen delar ut ett nyhetsbrev till föreningens medlemmar två gånger per år. Nyhetsbrevet ska både vara framåtblickande och ta upp det viktigaste som har lyfts på de gångna styrelsemötena.
• Kommunikation via webben: Utöver referat från styrelsemöten uppdateras föreningens hemsida löpande med nödvändig information om aktuella frågor.

Interaktiv kommunikation med och mellan styrelse och föreningens medlemmar
• Styrelsen försöker i möjligaste mån besvara mejl från föreningens boende inom en vecka.
• Föreningens medlemmar får gärna använda anslagstavlan och diskussionsforumet. Som du hittar här. Styrelsen tar dock inget ansvar för att besvara det läggs upp där utan hänvisar till styrelsens mejl för att ha en tydlig överblick.

Kommunikation via expeditionen:
• Styrelsen säkerställer att minst en representant varje vecka finns tillgänglig på expeditionen.
• Styrelsen informerar tydligt på expeditionen när den har öppet.
• Information om öppettider finns även på föreningens hemsida.

Kommunikation vid städdagar:
• Styrelsen ska alltid finnas representerad vid städdagar.
• Styrelsen ska se till att tydligt ge sig till känna vid städdagar.

Kommunikation inför årsstämma
• Informera i god tid om årsstämma.
o I samband med detta tydligt informera om när sista dag för motioner är.
o Vid årsstämman ska frågor lämnas in i förväg för att den som ställer frågan ska kunna få ett bra svar.

Kommentera