Genomgång av föreningens räkenskaper för åren 2017/2018 samt 2018/2019

Hej,

Efter senaste årsstämman som hölls i november var det några frågor som uppstod gällande föreningens räkenskaper.

Här följer en genomgång av Brf Riksbys resultaträkning för räkenskapsåren (1 september-31 augusti) för åren 2017/2018 (fortsättningsvis kallad 2017) samt åren 2018/2019 (fortsättningsvis kallad 2018).

genomgang-av-brf-riksbys-resultatrakning

Med vänlig hälsning

Styrelsen

En tanke om “Genomgång av föreningens räkenskaper för åren 2017/2018 samt 2018/2019

 1. Svar till GENOMGÅNG AV BRF RIKSBYS RESULTATRÄKNING
  I föreningens stadgar anges styrelsens åligganden:
  30 § Styrelsens åligganden
  Bland annat åligger det styrelsen:
  •Att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

  Det finns alltid olika uppfattningar hur detta ska ske och det är, som det ska vara. Det är därför vi i demokratiska former väljer en styrelse, som medlemmarna ger mandatet att förvalta föreningen.
  Om medlemmarna tycker att styrelsen missbrukat sitt förtroende, kan medlemmarna begära att extrastämmas ska hållas.
  Styrelsen verksam under 2018/2019, hade den gemensamma ambitionen att förbättra och utveckla föreningens gemensamma tillgångar och miljöer. Det handlade förutom att se till att åtgärda akuta problem och skador att också se framåt med bl.a. följande projekt:
   Fortsätta renovera fasader.
   Se över och inför nytt sophanteringssystem med tanke på kommande nytt regelverk.
   Renovera/bygga om tvättstugor.
   Flytta gästlägenheten till en annan mer lämplig lokal.
   Öka trivsel och tillgänglighet till våra grönområden
  På föreningen årsmöte den 27 november 2019 ställdes det bland annat ett antal frågor angående föreningens resultat för verksamhetsåret. En punkt var de kostnader, som redovisades under rubriken administrativa kostnader, not 4 i årsredovisningen. Styrelsen, som valdes på årsmötet fick i uppdrag att återkomma med förklaringar till dessa.
  Detta har den nuvarande styrelsen nu redovisat på föreningens hemsida under rubriken ”Genomgång av Brf. Riksbys resultaträkning”. Tyvärr innehåller denna redovisning en del felaktigheter, antaganden och påståenden, som undertecknade tycker måste belysas:
  1. Bytet av ekonomisk förvaltare skedde den 1 januari 2019, inte 2018. Och detta var ett beslut som togs av dåvarande styrelse 2018- 09-18.
  2. Beslut att byta ansvarig för fastighetsskötsel och teknisk förvaltning togs också på samma styrelsemöte 2018-09-18.
  3. I bokslutet för år 2018/2019 finns ett konto 6490/”Övriga förvaltningskostnader”: 277 744:-, som enligt genomgången inte ”så här långt efteråt går att avgöra om differensen beroende på ökade behov och/eller ineffektiv upphandling”. Nedan redovisas vad dessa kostnader avser:
  – Kostnader som inte gått att hänföra t andra konton vid övertag från Storholmen * 175 695,00
  – Storholmen- Överlåtelse-/pantsättningsavgifter 2016-2018 83 111,00
  – Startavgift-/Uppläggningskostand Nordstaden 18 750,00
  – Kostnad USB-Minne/Överföring medlems- o lgh-förteckning 188,00
  – Summa 277 744,00*
  Sammanfattningsvis består 175 695:- av arvoden för ekonomisk och teknisk förvaltning, som Storholmens utförde under
  perioden augusti till november 2019. Dessa kostnader uppkom och godkändes under perioden fram till årsstämman 2018 då styrelsen 2017/2018 var ansvarig. Ordförande för styrelsen 2017/2018 var Jan Stigwall.

  Efter att Storholmen avslutat sitt uppdrag 2018-12-31 ställde de krav avseende Överlåtelse-och pantavgifter för perioden 2016-2018, som de enlig uppgift inte hade fått betalt för. Efter en lång process med diskussioner med Storholmen om underlag för fordran, inkassokrav, rättigheter att ställa krav på betalning ”långt” i efterskott och därefter hot om domstol, betalades vi 83 111:- som slutlikvid.

  Uppstartsavgiften för den nya ekonomiska förvaltaren Nordstaden var enligt avtal 18 750:-

  Slutligen avser kostnaden på 188:-, kostaden för det USB-minne som Storholmen använde när de överlämnade förteckning över föreningens medlemmar och lägenhetsregister till Nordstaden.

  Enligt stämmoprotolkollet 2019-11-27, skulle styrelsen redovisa vad de ökade kostnaderna under året 2018/2019 bestod av. I detta uppdrag ingick inte att anta och påstå vad de kunde vara.
  Alla underlag finns i den redovisning, som är grunden till bokslutet för 2018/2019, vilket har reviderats av föreningens revisorer.

  Att ha olika uppfattningar, det ska vi alltid tillåta oss ha. Men att försöka misskreditera styrelsen 2018/2019 är något helt annat och inget som vi anser ska förekomma i vår förening, då detta inte leder till något positivt för föreningen eller dess medlemmar.

  Medlemmar i styrelsen för Brf. Riksby 2018/2019

  Margareta Cannerheim Lars Engvall Marie-Louise Domander Jan-Eric Andersson Cecilia Virdegård

Kommentera